Make your own free website on Tripod.com

 PELAJARAN 1 – GEREAKAN LINEAR

         

          (a)Kinematik

          (i)      Pendahuluan

 

          Kinematik ialah kajian gerakan tanpa          mengira apakah         punca yang menyebabkan gerakan itu berlaku.

          Ada beberapa kaedah untuk mengkaji                  kinematik iaitu

                   (a)     analisis pita detik @ carta pita

                   (b)     analisis gambar foto stroboskop

                   (c)     analisis graf gerakan

                   (d)     menggunakan persamaan gerakan                                          linear

 

          (ii)    Istilah-istilah kinematik

 

                   Jarak        : Jumlah panjang lintasan bagi suatu                                       jasad  bergerak.

                   : Unit S.I. nya adalah meter (m)

                             : Ialah kuantiti skalar

 

                   Sesaran   : Jarak suatu jasad  bergerak  pada  arah                                tertentu.

                                       :  Unit S.I. nya adalah meter (m)

                                       : Ialah kuantiti vektor.

                   Laju           : Kadar perubahan jarak

                  atau   laju = jarak

                                         masa      

                                       : Unit S.I. nya adalah meter  (ms -1)

                                       : Ialah kuantiti skalar

 

                   Halaju      : Kadar perubahan sesaran

                             atau  halaju = sesaran

                                                       masa

                                       : Unit S.I. nya adalah meter  (ms-1)                                              : Ialah kuantiti vektor

 

                   Laju Purata      = Jumlah jarak                                                                                 Jumlah  masa                   

                                       : Unit S.I. nya adalah meter (ms-1)                                               : Ialah kuantiti skalar

 

                   Halaju Purata   =      Jumlah sesaran

                                                Jumlah  masa

                                       : Unit S.I. nya adalah meter (ms-1)

                                       :  Ialah kuantiti vektor

 

                   Pecutan   : Kadar perubahan halaju

                              

                     atau         pecutan = perubahan halaju

                                                      masa

                    atau

                              

 pecutan = halaju akhir - halaju awal

                                                      masa

 

                                       : Unit S.I. nya ialah ms-2

                                       : Pecutan ialah kuantiti vektor

                                       : Jika pecutan negatif ia dinamakan                                                     nyah-pecutan atau awa-pecutan.

 

          Nota tambahan

           

          1       seragam = tetap = malar = sekata = sama

          2       halaju bertambah = pecutan

          3       halaju berkurang = nyah-pecutan

          4       halaju sifar = jasad pegun  @ berhenti rehat

          5       halaju negatif = jasad bergerak pada arah                       berlawanan

          6       pecutan sifar = halaju seragam

          7       pecutan negatif = nyah-pecutan

         

 

 

Contoh 1

 

          Seorang budak  mengayuh basikal sejauh 2 km          dari   rumahnya  menuju ke sebuah kedai            basikal untuk     membaiki basikalnya. Selepas itu beliau balik  dan   dalam perjalanan baliknya          ke  rumah  beliau berhenti di      sebuah warung          yang berada sejauh 1.2 km dari          rumahnya.

          Berapakah

          (i)      jumlah jarak budak itu mengayuh basikal dari rumah                    ke warung.

          (ii)     jumlah sesaran budak itu mengayuh basikal  dari                 rumah ke warung.

 

 Penyelesaian

 

Contoh 2

 

          Seorang pelari  400 m mengambil masa  1 minit        12 saat      untuk menamatkan lariannya. Tentukan laju puratanya.

 

Penyelesaian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh 3

 


          Seorang peserta acara jalan kaki  bermula         dari   titik  P         ke Q ke arah timur sejauh 500 m dan kemudiannya  ke       utara menuju R sejauh 1200 m lagi. Jumalah masa yang   diambil untuk bergerak dari P ke R adalah 3 minit 20           saat. Tentukan

          (a)     Jumlah jarak

          (b)     Sesaran

          (c)     Laju purata

          (d)     Halaju purata

 

 

Penyelesaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh 4

         

          Sebuah kereta bermula dari keadaan pegun  dan

          memecut secara seragam supaya mencapai halaju 40      ms-1 dalam masa 10 saat.

          Kemudian kereta itu memperlahankan keretanya dan         selepas 5 saat ,kereta itu   berhenti.Tentukan

          (a)     pecutan kereta pada 10 saat pertama

          (b)     pecutan kereta 5 saat berikutnya.

 

 

Penyelesaian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (iii)   Analisis dari pita detik @ carta pita

 

          Jangka masa detik adalah alat yang digunakan           untuk         mengkaji gerakan.

          Ia berfungsi seperti jam iaitu alat pengukuran masa. Selain daripada itu ia dapat digunakan untuk menentukan           sesaran,halaju dan pecutan objek.

          Kejituannya adalah 0.02 saat.

          Ia menggunakan a.u.,menyebabkan jarumnya bergetar      dan menghasilkan titik pada pita detik.

          Di Malaysia oleh kerana frekuensi a.u. ialah 50 Hz,maka   ia menghasilkan 50 getaran sesaat.

          1 detik ialah selang masa di antara dua titik  berturutan.

                50 detik  =   1 saat

                1 detik    =   1 saat  = 0.02 saat

                                    50

                x detik    =  (x) (0.02) saat.

 

 

Pengiraan-pengiraan berdasarkan keratan pita detik atau carta pita

 

Contoh  5

 


 


          Berdasarkan keratan pita detik di atas tentukan

          (a)     Jumlah masa

          (b)     Halaju purata.

 

 

Penyelesaian

 

 

 

 

 

Contoh 6

 


 


          Berdasarkan keratan pita detik di atas tentukan pecutan.

 

Penyelesaian

 

 

Contoh 7


          Setiap selang AB,BC,CD dan DE  mengandungi 5      detik.Tentukan pecutan.             

Penyelesaian

 

 

 

 

Contoh 8

 


Berdasarkan carta pita di atas tentukan

(a)     Pecutan

(b)     Halaju purata

Penyelesaian

 

 

 

Jenis-jenis gerakan berdasarkan keratan pita

detik  atau carta pita.

 (a)

 


Jenis gerakan adalah 

 


Halaju

Pecutan

 

 

 

 

(b)

 


Jenis gerakan adalah

 


Halaju

Pecutan

 

 

 

 

 

(c)


Jenis gerakan adalah

 


Halaju

Pecutan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(v)

 


Jenis gerakan adalah

Halaju

Pecutan

 

 

 

(iv)   Gambar foto stroboskop

 

          Stroboskop merupakan suatu alat yang digunakan untuk    memerhatikan suatu jasad yang sedang bergerak supaya kelihatan pegun.Jasad  kelihatan pegun apabila frekuensi         gerakan jasad sama dengan frekuensi stroboskop.

 

          Gambar foto stroboskop boleh diambil dengan meletakkan stroboskop di hadapan kamera.

          Stroboskop terbahagi kepada dua jenis

 

          (i)      Stroboskop mekanik

 


Terdiri daripada ceper bulat yang legap mengandungi beberapa celahan yang sama jarak antara satu sama lain.

          frekuensi gambarfoto stroboskop mekanik = bilangan                                                                celahan x frekuensi putaran

                   atau  f = np

 

          (ii)     Stroboskop elektronik

           Mengandungi sebuah lampu xenon yang  mengeluarkan kelipan  cahaya pada frekuensi

           yang boleh dilaraskan.

 

   

 

 

 

 

 

 


frekuensi gambarfoto stroboskop = kadar pancaran cahaya sesaat

             

Contoh 9

 


Gambar foto stroboskop di atas merupakan gerakan sebiji alas bebola  di sepanjang satah mengufuk.Gambar foto ini diambil dengan menggunakan  sebuah kamera dan sebuah stroboskop mekanik yang mempunyai lapan

celahan dan berputar pada frekuensi 5 Hz.

 

(a)     Nyatakan jenis gerakan alas bebola itu.

(b)         Berapakah frekuensi gambar foto stroboskop 

           itu.

(c)         Berapakah selang masa di antara dua imej

 berturutan

(d)     Berapakah bilangan imej dalam masa 30 saat

(e)     Tentukan halaju purata.

 

Penyelesaian

 

 

 

 

Contoh 10


Rajah menunjukkan sebuah gambar foto stroboskop bagi sebuah troli menuruni satu landasan curam dan licin.Gambar foto ini diambil dengan menggunakan sebuah kamera dan sebuah stroboskop elektronik yang mengeluarkan 20 sinaran cahaya sesaat.

 


(a)     Nyatakan jenis gerakan troli.

(b)     Berapakah selang masa antara dua gambar berturutan.

(c)     Tentukan

(i)      halaju awal     

(ii)     halaju akhir

(d)     Tentukan pecutan.

 

 

Penyelesaian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(v)           Graf Gerakan

 

Graf Sesaran –Masa


 


Kecerunan graf = halaju

 

Contoh  11


 


Berdasarkan graf  sesaran-masa di atas

Tentukan halaju pada

(a)     (i)      AB     (ii)     BC            (iii)      CD

 

(b)   Nyatakan keadan gerakan jasad pada

(i)      AB    (ii)     BC            (iii)      CD

 

Penyelesaian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf  Halaju - Masa

 


 


Kecerunan = pecutan

Luas di bawah graf = sesaran

 

Contoh 12

 


Berdasarkan graf-halaju masa di atas,

 


(a)     Tentukan pecutan pada

           (i)     JK              (ii)     KL            

 (iii)   LM            (iv)     MN

 

(b)     Nyatakan jenis gerakan pada

          (i)      JK               (ii)     KL    

(iii)    LM             (iv)    MN

 

(c)     Tentukan jumlah sesaran

(i)      10 saat pertama

(ii)     ketika halaju seragam

(iii)    10 saat terakhir

 

(d)     Tentukan

(i)      Jumlah sesaran keseluruhan

(ii)     Jumlah jarak keseluruhan

 

(e)     Tentukan

          (i)      halaju purata

          (ii)     laju purata

 

Penyelesaian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumusan Graf gerakan

 

(vi)          Persamaan Gerakan Linear

 Katakan suatu jasad bergerak dengan halaju awal,u dan selepas masa,t halaju akhirnya adalah v.

 


Maka pecutan ,a adalah

  

Pecutan = kecerunan graf

 

 

 

                                                                          

                                                                             (1)

Sesaran s bagi suatu  adalah

 

Sesaran = luas di bawah graf

 

 

 

                                                                                    (2)

Gantikan persamaan (1) dalam persamaan (2)

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

            

                                                                         (3)

 

Daripada persamaan (1) tukarkan t sebagai perkara rumus dan seterusnya gantikan dalam persamaan (2)

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                            

 

 

 

 

    (4)

Rumusan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                            

          u =                                          v =

          t  =                                           s =

          a =

 

nota:

 

…bermula dari keadaan pegun ,maka ........................

…akhirnya berhenti ,maka...........................................

....jatuh ,maka...............................................................

…dilontar ke atas ,maka...............................................

....pada tinggi maksimum,maka....................................

Contoh 13

 

Seorang pelajar mengayuh basikal dari keadaan rehat dan mencapai halaju 8 ms-1 setelah mengayuh selama 5 s.Berapakah pecutan yang akan dihasilkan.

 

Penyelesaian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh 14

 

Sebuah kereta bergerak dengan halaju 20 ms-1 dan mencapai halaju 30 ms-1 setelah bergerak selama 10 saat. Berapakah jumlah sesaran kereta itu.

 

Penyelesaian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh 15

 

Seketul batu dijatuhkan dari sebuah puncak bangunan mengambil  masa 4 saat untuk  terkena tanah.Berapakah

(a)     Halaju  batu sejurus sebelum terkena tanah

(b)     Tinggi bangunan itu

 

Penyelesaian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTORIAL 1

 

1       Sebuah kereta yang bergerak dengan halaju seragam        mempunyai pecutan

 

          A       bertambah                            B       seragam

          C       sifar                               D       berkurang

 

2       Nyah-pecutan bermaksud suatu jasad bergerak          dengan     halaju

         

          A       negatif                          B       positif

          C       bertambah                            D       berkurang

 

3

 

         
Suatu jasad bergerak  dengan kelajuan seragam  5 ms-1.   Jasad tersebut  dikatakan mengalami

 


          A       pecutan

          B       pecutan sifar

          C       halaju seragam

4      

         

          Jarak AB =  5m , BC =  5m  dan CD = 7m. Berapakah         jumlah sesaran bagi jasad yang          bergerak  dari A

          hingga D.

 

          A       3m                                 B       7m

          C       13 m                                       D       17 m

          E       20 m

 

5       Ali menunggang motosikal dengan kelajuan malar

          30  km j-1 . Bakar berlari 100 m dalam masa 15 s. Chan      berbasikal  sejauh 240 km          dalam masa  10 jam.

          Antara pernyataan berikut yang manakah   perbandingan   kelajuan yang betul?

         

         

 

          A       Kelajuan Ali sama dengan kelajuan Bakar

          B       Kelajuan Ali ,Bakar dan Chan adalah sama

          C       Kelajuan Chan lebih daripada kelajuan Bakar

          D       Kelajuan Ali dan kelajuan Chan lebih          daripada                      kelajuan Bakar

          E       Kelajuan Bakar sama dengan kelajuan Chan tetapi             kurang daripada kelajuan  Ali

         

6       Sebuah kereta bermula dari keadaan pegun dan        mencapai halaju 20 ms-1 setelah bergerak         selama 5 saat. Halajunya kekal 20 ms-1 setelah bergerak  selama     20 saat lagi.Kereta itu mula memperlahankan halajunya    dan berhenti selepas bergerak 10 saat lagi. Pernyataan          yang manakah berikut adalah benar?

 

 

Permulaan

Gerakan

Pertengahan

Gerakan

Akhir

Gerakan

A

Pecutan

bertambah

Pecutan

seragam

Pecutan

berkurang

B

Pecutan seragam

Pecutan sifar

Nyah-pecutan seragam

C

Pecutan betambah

Pecutan sifar

Pecutan berkurang

 

7       Detik sebuah jangka masa detik  ialah

         

          A       masa untuk membuat dua titik berturutan                                pada pita detik

          B       jarak antara dua titik berturutan  pada pita                               detik

          C       frekuensi getaran jangka masa detik

          D       laju getaran jangka masa detik

 

8       Sebuah jangka masa detik menggunakan bekalan a.u. berfrekuensi 50 Hz.Masa bagi 16 titik berturutan adalah

 

A       0.60 saat                     B       0.44 saat

C       0.32 saat                     D       0.30 saat

E       0.20 saat

 

                                                            

9


          Pernyataan yang manakah benar mengenai pita detik di     atas?

 

A       Halaju di antara C dan D adalah rendah

B       Halaju di antara DE  dan halaju di antara AB adalah sama 

C       Frekuensi di antara BC adalah lebih tinggi daripada frekuensi  di antara DE

D       Masa antara AB adalah sama di antara masa DE

 

10

   

Rajah menunjukkan satu keratan pita detik yang diperolehi oleh sebuah troli menerusi sebuah jangka masa detik yang berfrekuensi 50 Hz.Laju purata  gerakan troli itu adalah

 

A       0.2 ms-1                        B       0.3 ms-1   

C       0.4 ms-1                       D       0.5 ms-1   

E       0.5 ms-1    

 

11


 


Halaju purata di antara P dan Q dalam pita detik di atas adalah

 

A       85 cms-1                      B       170 cms-1

B       200 cms-1                     C       240 cms-1                   

E       500 cms-1         

 


12     Berdasarkan pita detik di atas halaju akhir           adalah

 


A       40 cms-1             B       120 cms-1         

C       150 cms-1          D       267 cms-1

E       420 cms-1         

 


 


13     Berdasarkan keratan pita detik di atas ,tentukan           pecutan.

 

A       2  ms-2                   B       4 ms-2      

C       5  ms-2                D       8 ms-2      

E       10 ms-2

 


14     Berdasarkan keratan pita detik di atas ,tentukan           pecutan.

 


A       -5  ms-2                            B       - 50  ms-2

C       - 500  ms-2                    D       50 ms-2    

E       500 ms-2

 


15     Rajah menunjukkan carta pita yang dihasilkan   daripada   gerakan sebuah troli.Pernyataan manakah benar?

 


A       Troli bergerak dengan laju tetap dan pecutan bertambah

B       Troli bergerak dengan laju bertambah dan pecutan bertambah

C       Troli bergerak dengan laju bertambah dan pecutan tetap

D       Troli bergerak dengan laju berkurang dan pecutan tetap

 


16     Pernyataan yang manakah adalah benar?

 


A       Pada permulaan halaju sifar dan pada akhir halaju seragam

B       Pada permulaan pecutan sifar dan pada akhir halaju seragam

C       Pada permulaan halaju sifar dan pada akhir pecutan seragam

D       Pada permulan pecutan sifar dan pada akhir pecutan seragam

 

17     Carta pita yang manakah menujukkan gerakan dengan pecutan berkurang?

      

 

 18     Rajah menunjukkan gambarfoto stroboskop suatu      pepejal  karban dioksida pada permukaan ufuk licin.Jenis           gerakannya adalah

 


A       Pecutan seragam     B       Halaju bertambah

C       Pecutan sifar              D       Halaju sifar

 

19     Sebuah stroboskop mempunyai 4 celah dengan frekuensi putarannya 5 Hz.Masa bagi dua imej berturutan pada gambar foto stroboskop adalah

 

A       40.0 s                  B       2.0 s

C       1.0 s                    D       0.4 s                   

E       0.05 s


20     Rajah menunjukkan gambarfoto stroboskop       gerakan    seketul ais dengan menggunakan      sebuah stroboskop    mekanik mempunyai dua         celah dan frekuensi   putarannya ialah 25   Hz. Berapakah halaju guli itu?

 


A       5 cms-1                        B       25  cms-1 

C       100  cms-1                    D       250  cms-1

E            500 cms-1

 

 

 


 


21     Rajah menunjukkan gambar foto stroboskop bola       bergerak yang dirakamkan oleh sebuah     stroboskop         elektronik yang mengeluarkan 50 sinaran cahaya      sesaat. Halaju purata bola itu adalah

 

A       0. 5 ms-1              B       1.0  ms-1   

C       1.5  ms-1              D       2.0 ms-1   

E       3.0 ms-1    

 


22     Rajah menunjukkan gerakan bebola yang dilihat        melalui stroboskop empat liang yang diputar dengan 10     pusingan sesaat. Pecutan bebola adalah

 


A       4 ms-2                           B       12  ms-2              

C       24  ms-2                         D       36  ms-2                       

E       38 ms-2

 


23     Sebuah stroboskop elektronik mengeluarkan 4 kilauan      cahaya sesaat digunakan untuk          mengambil gambar foto           stroboskop seorang   budak yang meluncur  landasan         curam. Pecutan budak itu adalah

 


          A       6ms-2                            B       12 ms-2             

          C       24  ms-2                                  D         32 ms-2                   

               E       48 ms-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 


24     Graf sesaran,s lawan masa,t berikut yang manakah menunjukkan jasad bergerak dengan pecutan seragam?

 

 

 


25     Di antara graf halaju,v lawan masa,t yang berikut yang manakah menunjukkan jasad bergerak  dengan pecutan bertambah?


 26     Sebiji  bola dilepaskan dari keadaan rehat dari P ke Q        pada permukaan melengkung yang licin.Graf halaju-          masa yang manakah berikut menunjukkan gerakan jasad   tersebut?


 

 

 27     Berdasarkan graf halaju,v lawan masa,t di atas pada bahagian manakah graf yang mengalami pecutan semakin berkurangan?

 


A       PQ                                B       QR

C       RS                                D       ST

 

 


28     Berdasarkan graf halaju-masa di atas jumlah sesaran adalah,

 


A       0 m                               B       5m

C       10 m                                       D       20 m

E       50 m

 


29     Berdasarkan graf halaju-masa di atas berapakah jumlah jarak yang dijalani oleh jasad dalam 80 saat pertama?

 


A       550 m                B       640 m

C       700 m                D       900 m

E       1800 m

 


30     Berdasarkan graf halaju-masa nyah pecutan jasad adalah

 


A       60 ms-2                        B       30 ms-2

C       2.5 ms-2                       D       1.25 ms-2

          E       0.5 ms-2


31     Berdasarkan graf di atas,halaju purata adalah,

 


A       10 ms-1                        B       9 ms-1

C         6 ms-1                         D       4 ms-1

E         2 ms-1


32     Berdasarkan graf di atas,halaju purata adalah

         

          A       3.0 ms-1             B       4.6 ms-1

          C       5.8 ms-1             D       6.2 ms-1

          E       8.4 ms-1


 

 


33     Jika  halaju purata pada graf di atas adalah

15 ms-1 ,tentukan nilai v?

 

A       10                                 B       15

C       20                                 D       30

E       45

 


34     Berdasarkan graf halaju,v lawan masa,t bahagian manakah yang mempunyai halaju purata yang maksimum?


35     Rajah di atas menujukkan graf sesaran,s lawan masa,t. gerakan bagi sebuah objek.Jika gerakan objek tersebut digambarkan dalam graf halaju,v dengan masa,t graf yang manakah adalah benar?

 


 36     Rajah di atas menunjukkan graf halaju,v lawan masa,t bagi gerakan suatu objek.Apabila gerakan objek itu digambarkisahkan  pada graf sesaran,s lawan masa,t ,graf yang manakah berikut adalah benar?

 

 

 37     Seorang pengayuh basikal mengayuh basikal dengan halaju  8 ms-1 pada pecutan 4 ms-2 . Berapakah halaju pengayuh  basikal itu selepas 5 saat.

 


A       16  ms-1              B       20ms-1

C       24 ms-1               D       28 ms-1

          E       32 ms-1

 

38     Sebuah roket bermula dengan halaju 2500 ms-1 dengan enjinya  mengalami pecutan 20  ms-2 . Berapakah halaju roket setelah  enjinnya dihidupkan selama 4 minit.

 

A       4800  ms-1         B         5000 ms-1

C       6800  ms-1         D         7300 ms-1

          E       7500  ms-1

 

39     Sebuah troli bermula dari keadaan pegun mencapai halaju 12 cms-1  setelah bergerak selama 5 saat.Jarak yang telah ditempuhi oleh  troli itu adalah

   

A       16 cm                           B       24 cm               

C       28 cm                          D       30 cm               

E       42 cm

 

40     Sebuah kereta bermula dari keadaan pegun  mencapai halaju 20  ms-1 setelah bergerak sejauh 45 m.Jumlah masa yang diambil adalah

 

A       4.5 saat                       B       9.0 saat

C       13.5 saat                     D       18.0 saat

E       22.4 saat          

 

41     Sebuah kapal terbang memecut  dengan 40 ms-2 selama 10 saat dari keadaan rehat sebelum berangkat dari    landasan. Panjang  minuman   yang diperlukan bagi         landasan itu adalah,

 

A       1000 m                        B       2000 m

C       3000 m                        D       4000  m

          E       5000 m

 

 

42     Sebuah kereta bermula dari keadaan pegun mengalami pecutan  seragam mencapai jarak sejauh 900 m setelah bergerak selama  30 saat.Pecutan yang dihasilkan adalah

 

A       5 ms -2                          B       4 ms-2                

C       3 ms-2                            D         2 ms-2               

E       1 ms-2

 

43     Sebuah lori  bermula dari keadaan rehat mengalami  pecutan 10 ms-2  setelah bergerak sejauh 20 m.Halaju lori pada jarak 20 m adalah

 

A       10  ms-1                        B       20ms-1

C       40 ms-1                          D       80 ms-1

          E       100 ms-1

 

44     Sebuah kereta  bergerak dengan  halaju 15 ms-1  mencapai halaju 10 ms-1 setelah sejauh 12.5 m. Pecutan kereta itu adalah

 

A       –5.0  ms-2                    B       –2.5  ms-2

C         2.5  ms-2                              D         5.0   ms-2

          E       7.5  ms-2

 

45     Sebuah kereta bergerak dengan halaju 40  ms-1 diberhentikan beberapa saat selepas breknya ditekan . Jarak yang dilalui sebelum berhenti  adalah  100 m. Nyah-pecutan kereta ketika itu adalah

 

A       4  ms-2                         B       8 ms-2

C       12 ms-2                        D       16 ms-2

          E       20 ms-2

 

46     Sebuah lori yang sedang bergerak dengan halaju 20 ms-1 dengan tiba-tiba dikenakan brek dan akhirnya berhenti setelah bergerak sejahuh 40 m.Masa yang diambil untuk berhenti adalah

 

A       10 saat                        B       8 saat

C       6 saat                           D       4 saat

E       2 saat

 

47     Seketul batu diangkat setinggi 5 m dan kemudian dilepaskan.Halaju batu ketika terkena tanah adalah

 

A         5  ms-1                        B       10 ms-1

C       15 ms-1                        D       20ms-1

E       30 ms-1

 

 

 

 

 

 

48     Sebiji buah durian jatuh bebas ke tanah dalam   masa

          2 saat. Tinggi pokok durian itu adalah

 

A       40 m                            B       30 m

C       20 m                            D       10 m

          E       5m

 

49     Sebuah sfera logam  berjisim 5 kg dijatuhkan dari ketinggian 125 m.Masa yang diambil untuk mencecah tanah adalah,

 

A       2 s                                B       4s

C       5 s                                D       8s

E       10 s

 

 


50     Dua sfera logam berjisim 2 kg dan 5 kg masing-masing dijatuhkan pada  ketinggian 3.2 m dan 7.2 m.Perbezaan masa yang diambil untuk kedua-dua sfera logam terkena tanah adalah

 


A       0.2 saat                        B       0.4 saat

C       0.6 saat                        D       0.8 saat             

E       1.2 saat

 

51     Sebiji bola dilontar tegak ke atas dengan halaju  20 ms-1 . Tinggi  maksimum yang boleh dicapai oleh batu itu adalah,

 

A       60 m                                       B       40 m

C       30 m                                       D       20  m                 

E       10 m

 

Pelajar

Jarak/ m

Masa/ s

P

100

20

Q

120

20

                             Jadual (a)

Pelajar

Jarak/ m

Masa/ s

R

100

20

S

100

15

                             Jadual (b)

 

52     Jadual (a) dan jadual (b) merupakan data yang diperolehi hasil larian empat orang pelajar          P,Q,R dan S.

          (a)     Bandingkan laju

(i)      pelajar P dan pelajar Q

 

…………………………………………………..............

 

……………………………….......................................

 

(ii)     pelajar R dan pelajar S

 

…………………………………………………..............

 

……………………………….......................................

          (b)    Nyatakan hubungan antara

(i)       laju dengan jarak pada jadual (a)

 

…………………………………………………..............

 

………………………………........................................

(ii)     laju dengan masa pada jadual (b)

 

…………………………………………………..............

 

……………………………….......................................

          (c)     Berdasarkan hubungan  pada (b),berikan takrif laju              serta nyatakan unit S.I.nya

 

…………………………………………………

 

 

 


53     Rajah (a) menunjukkan keratan pita detik hasil            tarikan       sebuah kereta mainan dengan            menggunakan sebuah           jangka masa detik yang dibekalkan dengan a.u. yang          berfrekuensi 50          Hz. Rajah(b) pula merupakan sekeping           gambarfoto stroboskop  sebuah troli yang menuruni landasan condong dan diambil           dengan menggunakan       sebuah kamera dan       sebuah stroboskop elektronik yang     mengeluarkan 40 sinaran cahaya sesaat.

 


          (a)     Nyatakan ciri sepunya  mengenai halaju yang                        ditunjukkan pada rajah(a) dan rajah(b)

 

…………………………………………………..............

 

……………………………….......................................

 

…………………………………………………..............

 

……………………………….......................................

 

          (b)    Berdasarkan jawapan pada(a) ,nyatakan jenis                       gerakan yang berlaku pada kereta mainan dan troli              itu.

 

…………………………………………………..............

          (c)     Apakah yang berlaku kepada jangkamasa detik jika             a.t. digunakan.?

 

…………………………………………………..............

 

……………………………….......................................

 

          (d)    Lakarkan graf halaju-masa bagi gerakan kereta                              mainan dan troli itu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


54     Rajah di atas menunjukkan satu carta pita yang          diperolehi dalam satu eksperimen untuk    mengkaji gerakan suatu jasad dengan menggunakan jangka masa           detik yang menggunakan a.u berfrekuensi 50 Hz.

 


(a)     Huraikan jenis gerakan yang ditunjukkan pada pita tersebut.

 

...........................................................................................

 

...........................................................................................

 

...........................................................................................

 

(b)    Berapakah selang masa antara dua titik berturutan?

 

.............................................................................

(c)     Hitungkan halaju

                   (i)      minimum

 

 

 (ii)    maksimum

 

 

 

(d)    Hitungkan halaju purata

 

 

 

(e)     Hitungkan pecutan.

 

 

 


         


55     Rajah  (a) menunjukkan  laluan sebuah kereta mainan     yang bermula dititik P ke Q dalam masa 3 s, kemudian       dari Q ke R dalam masa 5 saat,   dan akhirnya dari R ke S    dalam masa 11 saat.          Oleh sebab jarak dilalui dari P ke S    tidak sama dengan sesaran dari P ke S, maka laju purata         kereta mainan itu juga tidak sama dengan halaju        puratanya

(a)     Jadualkan semua kuantiti fizik dalam                                       maklumat di atas dalam dua                                             kumpulan.

 

 

 

 

                   

                      (b)     Rajah (b) menunjukkan graf jarak melawan                           masa bagi pergerakan kereta mainan itu                            dari  P ke S

                             (i)      Pada peringkat gerakan yang manakah                                   kereta itu bergerak dengan laju yang                                              paling  tinggi?Terangkan

.....                       

                             ...................................................................................

 

                             ...................................................................................

 

                   (ii)     Berapakah sesaran kereta mainan itu dari                                        P ke S

 

 

 

                   (iii)    Hitungkan laju purata kereta mainan itu                                   dari P ke S

 

 

 

          (c)     Lakarkan graf laju melawan masa bagi keseluruhan            perjalanan kereta itu

 

 

 

 

 

 

 

 

56     Berikut adalah persamaan gerakan dengan        pecutan    seragam

              

           v = u + at

 

(a)     Apakah yang dimaksudkan dengan simbol a  , dan seterusnya berikan takrif a.

 

           ………………………………………………………......

 

          ..................................................................................

(b)    Apakah maklumat yang diperolehi dari ‘ at ‘ dan nyatakan unit S.I.nya

 

                   ……………………………………………………….......

 

                   …………………………………....................................

(c)    Persamaan di atas boleh juga digunakan untuk gerakan jasad ‘jatuh bebas’. Seketul batu mengalami ‘jatuh bebas’ mengambil masa 4 saat untuk jatuh ke tanah.

 

(i)      Apakah yang dimaksudkan dengan ‘jatuh bebas’?

 

          ……………………………………………………….......

 

          …………………………………....................................

(ii)     Tentukan halaju batu sejurus sebelum terkena tanah

 

 

 

(iii)    Lakarkan graf  halaju-masa dan sesaran-masa bagi gerakan batu itu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57     (a)     Sebuah troli yang dilepaskan menuruni satu                          landasan condong  akan mengalami          halaju yang                  maksimum  semasa tiba di titik terbawah landasan             condong itu. Nyatakan satu faktor yang                                     mempengaruhi          halaju semasa tiba di titik terbawah             landasan condong    itu.

 

          (b)    Huraikan satu rangka eksperimen untuk                                  menentukan hubungan antara halaju                                                 maksimum dengan faktor yang                                                  mempengaruhinya.