Make your own free website on Tripod.com

PELAJARAN 2

 
 

 

 


Unit Pengukuran

Pendahuluan

Apabila kita mengukur suatu kuantiti fizik,misalnya panjang meja ialah 5 . Adakah maklumat ini lengkap? Sudah tentulah ia tidak memberi makna apa-apa kecuali diletakkan unit, misalnya 5 m.Oleh itu apakah peranan unit?

 

Unit ialah ukuran piawai yang ditentukan untuk ukuran suatu kuantiti fizik.

Unit digunakan untuk membandingkan saiz atau ukuran di antara kuantiti-kuantiti yang sama.

 

Unit perlu diselaraskan kerana

(a)         Memudahkan perhubungan atau komunikasi antarabangsa terutama dalam bidang Sains dan Perdagangan

(b) Meningkatkan kecekapan proses pertukaran maklumat terutama pengetahuan sains dan teknologi

(c) Mempermudahkan proses menganalisis data

(d)       Data atau maklumat terkumpul boleh dapat digunakan oleh ahli sains negara lain

(e)       Kertas kerja saintifik yang dikemukakan oleh seseorang saintis dapat difahami dan diaplikasikan.

 

Takrifan Unit Asas

 

1 meter : Jarak cahaya yang merambat

dalam vakum selama

1 saat

299792458

 

1 Kilogram : Jisim silinder aloi platiunum-

iridium yang tersimpan di

Serves,Perancis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Saat : Masa 9192631770 kali tempoh ayunan yang dikeluarkan oleh atom Saesium-133

1 Kelvin : Suhu 1 suhu

273.16

termodinamik 273.16 takat tigaan air.

 

1 Ampere : Arus mantap yang mengalir

melalui dua konduktor

selari yang panjangnya tak

terhingga ,luas keratan

yang boleh diabaikan dan

dipisahkan sejauh 1m

dalam vakum,menghasilkan

daya 2 x 10 7 Newton per

unit panjang ke atas setiap

konduktor.

Imbuhan Unit

Apabila kita mengukur panjang,kita boleh menyatakan nilainya dalam unit kilometer,

centimeter dan sebagaianya.Kilo,centi merupakan imbuhan unit yang mempunyai nilai-nilai tertentu seperti yang terdapat pada jadual berikut:-

 

Imbuhan

Simbol

nilai

Tera

Giga

Mega

Kilo

Desi

Centi

Mili

Mikro

Nano

Piko

T

G

M

k

d

c

m

n

p

 

 

 

 

Bentuk Piawai

Jejari bumi adalah 6400000000 mm manakala diameter satu dawai logam adalah 0.00000045 km.Bagaimanakah cara terbaik untuk menulis nilai-nilai yang terlalu besar atau terlalu kecil ini?

Kita boleh meringkaskan nilai yang terlalu besar atau terlalu kecil dalam bentuk piawai.

Bentuk piawai pada amnya ialah

 

a x 10n

di mana 1 a<10

dan n ialah integer positif atau negatif

 

 

Contoh 3

 

Tukarkan nilai-nilai berikut kepada bentuk piawai

(a) 0.00008 m (b) 5300 g

(c) 0.0068 cm (d) 567.13 km

(e) 345.2 x 104 m (f) 0.000078 x 10-6 s

(g) 7 x 10-5 x 8 x 106 (h) 3 x 108 + 8 x 106

(i) 6.2 x 109 (j) 3.8 x 10-2 - 7.2 x 10-3

3.4 x 103

Penyelesaian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh 4

Tukarkan ukuran-ukuran panjang berikut dalam unit meter.

(a) 2.3 km (b) 0.62 mm

(c) 3 x 106 cm

 

Penyelesaian

 

 

Contoh 5

Tukarkan jisim 22.5 g kepada unit

(a) kg (b) dg

Penyelesaian

 

 

 

 

Contoh 6

 

Tukarkan ukuran-ukuran berikut kepada unit yang dikehendakki:-

(a)     73 kg kepada mg

(b)     0.0045 ms kepada Ms

(b)

Penyelesaian

 

 

 

 

Contoh 7

Tukarkan unit-unit ukuran berikut kepada unit-unit dikehendakki.

(a) 11.5 cm3 kepada m3

(b) 72 km j-1 kepada ms-1

(c) 5 g cm-3 kepada kgm-3

 

Penyelesaian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTORIAL 2

 
 

 


1 Yang manakah berikut adalah tidak benar?

A Satu meter ialah jarak cahaya

yang merambat dalam vakum selama 1 saat

299792458

B Satu kilogram ialah jisim silinder aloi kuprum-aluminium yang tersimpan di Serves,Perancis.

 

C Satu saat ialah masa 9192631770 kali tempoh ayunan yang dikeluarkan oleh atom Saesium-133

 

D Satu Kelvin ialah suhu 1

273.16

suhu termodinamik takat 273.16

tigaan air.

 

2 Bentuk piawai ialah satu cara menulis nilai berangka yang

 

A sangat besar

B sangat kecil

C sangat besar atau sangat kecil

3 Nilai 15200 ditulis dalam bentuk piawai ialah

A 15.2 x 10 2 B 1.52 x 10 3

C 1.52 x 10 4 D 0.152 x 10 -4

E 1.52 x 10-5

 

4 Hasildarab untuk 2.4 x 10 - 2 dan

5.0 x 10 - 4 ialah

A 1.2 x 10 6 B 1.2 x 10 5

C 1.2 x 10 - 5 D 1.2 x 10 7

E 1.2 x 10 -8

 

5 Jika A = 2 x 10 - 4 dan B = 3 x 10 - 5

maka nilai bagi A + 5B ialah

 

A 1.7 x 10 - 5 B 3.5 x 10 -

C 1.7 x 10 - 4 D 3.5 x 10 - 4

E 1.7 x 10 3

 

6 Nilai 0.0455 kg ditulis dalam bentuk piawai ialah

A 0.455 x 10 - 1 kg

B 4.55 x 10 - 2 kg

C 45.5 x 10 - 3 kg

D 455 x 10 - 4 kg

7 Manakah antara imbuhan berikut disusun dalam susunan menaik?

A Giga,mega,kilo,centi

B Mikro,mili,centi,kilo

C Mega,giga,kilo,centi

D Centi,giga,mikro,mili

8 Radio 5 RTM memancarkan gelombang radio pada frekuensi 105.6 M Hz.Frekuensi gelombang radio ini dalam unit Hz ialah,

A 1.056 x 10 8 Hz

B 1.056 x 10 6 Hz

C 1.056 x 10 4 Hz

D 1.056 x 10 - 4 Hz

E 1.056 x 10 - 8 Hz

9 Tempoh ayunan suatu zarah ialah 5 x 10 - 4 s. Tempoh ayunan ini dalam unit s ialah

A 0.05 B 0.5

C 50 D 500

E 5000

 

10 Antara ukuran-ukuran berikut yang manakah tidak sama panjang?

A 2.3 x 10 2 m

B 2.3 x 10 4 cm

C 2.3 x 10 6 mm

 

11 Antara ukuran-ukuran jisim berikut yang manakah paling kecil?

A 1.5 x 10 2 kg

B 1.5 x 10 7 g

C 1.5 x 10 12 g

 

 

 

12 Antara ukuran-ukuran berikut yang manakah disusun mengikut tertib menaik?

A 7 x 10 - 4 km , 7 x 10 2 cm , 7 x 10 4 mm B 7 x 10 2 cm , 7 x 10 4 mm , 7 x 10 - 4 km

C 7 x 10 4 mm , 7 x 10 - 4 km , 7 x 10 2 cm

 

13 Sebuah sfera logam berisipadu 12 cm 3

Isipadunya dalam unit m 3 ialah

A 1.2 x 10 - 2 B 1.2 x 10 - 3

C 1.2 x 10 - 5 D 1.2 x 10 7

E 1.2 x 10 - 9

14 Halaju sebuah motokar ialah 108 km j-1

Halaju ini dalam unit ms - 1 ialah

 

A 20 B 30

C 50 D 60

E 90

 

15 Tekanan sekeping batu bata yang dikenakan pada lantai ialah 500 Ncm 2. Berapakah tekanan ini dalam unit Pa ?

( 1 Pa = 1 N m - 2 )

 

A 5 x 10 - 2 B 5 x10 -1

C 5 x 10 4 D 5 x 10 6

E 5 x 10 8

16 Pecutan sebuah troli ialah 2000 cms- 2

Pecutan troli ini dalam unit S.I. ialah

 

A 0.002 B 0.02

C 0.2 D 2

E 20

 

17 Manakah daripada imbuhan yang berikut mempunyai nilai kurang daripada 1?

 

A Mega

B Desi

C Kilo

 

 

 

 

18 Pernyataan yang manakah berikut adalah benar?

 

A 0.00023 = 2.3 x 10 - 3

B 0.05 = 5 x 10 - 1

C 3450 = 3.450 x 10 4

D 46.531 =4.6531 x 10 4

E 5678.9 = 5.6789 x 10 3

19

Nilai kuantiti

Unit S.I.

400 cm 2

m 2

216 km j - 1

ms -1

4 mm 3

m3

1500 cms-2

ms - 2

 

Lengkapkan jadual di atas.

20

Bacaan

7.2 x 10 5 m

7.2 x 10-2 cm

7.2 x 103 mm

7.2 x 10- 6 km

Jadual di atas menunjukkkan ukuran-ukuran panjang bagi empat objek berlainan.

(a)       Ukuran manakah paling panjang?

...............................................................

 

(b) Ukuran manakah paling pendek?

 

...............................................................

(c) Susun ukuran-ukuran tersebut mengikut tertib menurun.

 

...............................................................

 

.............................................................

 

(d) Ukuran manakah bernilai kurang daripada 1 meter?

 

...............................................................

(e) Jika sebuah objek berbentuk kubus mempunyai panjang sisi 7.2 x 103 mm nyatakan isipadunya dalam unit m3